bip

Misja i strategiczne cele

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie jest trwałym elementem środowiska ciepłowniczego w Polsce.   IGCP funkcjonuje w oparciu o Ustawę o izbach gospodarczych i z tej racji jej działalność prowadzona jest w dwóch wymiarach: reprezentowania interesów członków oraz integrowania środowiska podmiotów związanych z ciepłownictwem i organizowania ich samorządowej aktywności.   Przedsiębiorstwa ciepłownicze funkcjonują w gwałtownie zmieniającym się otoczeniu gospodarczym, w którym zasadniczemu przeobrażeniu ulegają sposoby działalności i formy jej prowadzenia. Kształtowany jest rynek ciepła, pojawiają się nowe podmioty w nim uczestniczące i nowe zasady funkcjonowania przedsiębiorstw.   W tych dynamicznych przekształceniach wyraźna staje sie konieczność funkcjonowania silnego reprezentanta interesów środowiska ciepłowniczego, zdolnego…

Informacje o IZBIE

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie jest dobrowolną organizacją samorządu gospodarczego reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów. Izba zrzesza podmioty gospodarcze, których działalność związana jest z ciepłownictwem.   Izba posiada osobowość prawną nabytą z datą wpisu do rejestru izb gospodarczych w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, tj. z dniem 8.04.1994r oraz w 2002r. w Krajowym Rejestrze Sądowym.   Izba działa na podstawie ustawy z dnia 30.05.1989r. o izbach gospodarczych oraz na podstawie statutu. Organizacja skupia podmioty gospodarcze, których działalność związana jest z ciepłownictwem, przede wszystkim właścicieli i zarządców majątku komunalnego służącego do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania oraz dystrybucji i obrotu…

Władze

Rada Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie Przemysław Kołodziejak – PGE EC SA– Przewodniczący Cezary Arciszewski – PEC SA Police – Wiceprzewodniczący Krzysztof Zamasz - Veolia Polska SA – Wiceprzewodniczący Wojciech Chwiałkowski – HYDROTON Sp. z o.o. Elbląg – Członek Waldemar Czarnecki - MSC Zduńska Wola Sp. z o.o. – Członek Robert Kowalski – PGE Toruń SA – Członek Mirosław Romanowicz – ECO SA Opole – Członek Michał Stefanowicz – PHUP „Lech” Sp. z o.o. Białystok – Członek Franciszek Waśniowski – PEC SA Wałbrzych – Członek Tomasz Wróbel - MPEC Dębica Sp. z o.o. - Członek   Zarząd Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie…

Organizacja Izby Gospodarczej

Najwyższą władzą Izby rozstrzygającą o wszystkich sprawach należących do zakresu jej działania jest Walne Zgromadzenie do kompetencji którego należy m.in.: uchwalanie strategii Izby wraz z oceną jego realizacji, ustalanie wytycznych dla organów Izby w sprawach realizacji zadań statutowych Izby, uchwalanie zmian Statutu, zatwierdzanie sprawozdań finansowych, wybór członków Rady Izby.   Rada Izby jest jej najwyższym organem w okresie między Walnymi Zgromadzeniami wykonującym stały nadzór i kontrolę nad działalnością Izby.   Zarząd Izby jest organem wykonawczym Izby, reprezentuje Izbę na zewnątrz.   Praca organiczna Izby prowadzona jest przez 4 Oddziały Regionalne Izby, podlegające Zarządowi Izby.   Adres Zarządu: Izba Gospodarcza Ciepłownictwo…

Statut prawny

Szanowni Państwo, Walne Zgromadzenie pełnomocnych przedstawicieli członków Izby w dniu 19 maja 2011r. podjęło uchwałę o zmianach w Statucie naszej organizacji. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego na posiedzeniu w dniu 28 lipca 2011r roku postanowił wpisać te zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym. W załączeniu tekst jednolity Statutu z naniesionymi zminanami.