Organizacja Izby Gospodarczej

Najwyższą władzą Izby rozstrzygającą o wszystkich sprawach należących do zakresu jej działania jest Walne Zgromadzenie do kompetencji którego należy m.in.: uchwalanie strategii Izby wraz z oceną jego realizacji, ustalanie wytycznych dla organów Izby w sprawach realizacji zadań statutowych Izby, uchwalanie zmian Statutu, zatwierdzanie sprawozdań finansowych, wybór członków Rady Izby.

 

Rada Izby jest jej najwyższym organem w okresie między Walnymi Zgromadzeniami wykonującym stały nadzór i kontrolę nad działalnością Izby.

 

Zarząd Izby jest organem wykonawczym Izby, reprezentuje Izbę na zewnątrz.

 

Praca organiczna Izby prowadzona jest przez 4 Oddziały Regionalne Izby, podlegające Zarządowi Izby.

 

Adres Zarządu:

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
ul. Migdałowa 4 lok. 22
02-796 Warszawa
tel: (22) 644 70 19; 644 02 50; 644 02 70
fax: (22) 644 70 99
e-mail: bi.warszawa@igcp.org.pl
e-mail: igcpwaw@pro.onet.pl
Przyjmowanie i załatwianie spraw od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00

 

IGCP działa na obszarze całego kraju i posiada cztery oddziały regionalne:

 

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie w Warszawie Oddział Regionalny Północno-Wschodni
Przedstawiciel Zbigniew Gołębiewski
tel. 601 855 130;
e-mail: ro.polwsch@igcp.org.pl

 

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie w Warszawie Oddział Regionalny Południowo-Wschodni
Przedstawiciel Andrzej Nieścior
tel. 601 812 662;
e-mali: a.niescior@igcp.org.pl

 

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie w Warszawie Oddział Regionalny Północno-Zachodni
Przedstawiciel Renata Olejnik
tel. 601 855 870;
e-mail: ro.polzach@igcp.org.pl

 

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie w Warszawie Oddział Regionalny Południowo-Zachodni
Przedstawiciel Olga Pełka
tel. 601 655 270;
fax. (44) 633 35 90;
e-mail: ro.zachpol@igcp.org.pl

 

Centrum Szkoleniowe IGCP

Dyrektor Andrzej Nieścior

02-796 Warszawa, ul. Migdałowa 4 lok. 22
Tel. 601 812 662   fax. (22) 378 25 70
Specjalista ds. szkoleń (zgłoszenia, potwierdzenia, faktury) tel. 601 988 650
e-mali: c.szkoleniowe@igcp.org.pl
a.niescior@igcp.org.pl

 

Adres do korspondencji

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie

Centrum Szkoleniowe

Skrytka pocztowa nr 183

ul. Kościuszki 9, 22-400 Zamość