Misja i strategiczne cele

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie jest trwałym elementem środowiska ciepłowniczego w Polsce.

 

IGCP funkcjonuje w oparciu o Ustawę o izbach gospodarczych i z tej racji jej działalność prowadzona jest w dwóch wymiarach: reprezentowania interesów członków oraz integrowania środowiska podmiotów związanych z ciepłownictwem i organizowania ich samorządowej aktywności.

 

Przedsiębiorstwa ciepłownicze funkcjonują w gwałtownie zmieniającym się otoczeniu gospodarczym, w którym zasadniczemu przeobrażeniu ulegają sposoby działalności i formy jej prowadzenia. Kształtowany jest rynek ciepła, pojawiają się nowe podmioty w nim uczestniczące i nowe zasady funkcjonowania przedsiębiorstw.

 

W tych dynamicznych przekształceniach wyraźna staje sie konieczność funkcjonowania silnego reprezentanta interesów środowiska ciepłowniczego, zdolnego do wpływania na projekty zmian i sposoby ich wdrażania, tak aby sprzyjały one rozwojowi przedsiębiorstw i w efekcie służyły właściwemu zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa. Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie powinna stać się w najblższym czasie ośrodkiem tego rodzaju silnego lobbingu nakierowanego na budowanie nowoczesnego ciepłownictwa w Polsce.

 

Izba musi wspomagać swoich czlonków w rozwiązywaniu bieżących problemów oraz konstruowaniu długofalowych strategii rozwoju. Zadanie to złozone i trudne, tym bardziej, że do Izby należą przedsiębiorstwa bardzo zróżnicowane i posiadające różnorodne problemy. Podstawowym sposobem rozwiązywania tych kwestii może być rozbudzenie samorządowej aktywności przedsiębiorstw, zbudowanie form sprawnego przekazywania informacji i doświadczeń, ukształtowanie tradycji współpracy pomiędzy członkami Izby i innymi podmiotami związanymi z ciepłownictwem.

 

Mając na względzie warunki rozwoju Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie w następujący sposób formułujemy jej misje:

 

Służymy rozwojowi ciepłownictwa w Polsce Ogólne sformułowanie misji skonkretyzowano określając dwa cele nadrzędne Izby: Wyznaczamy kształt nowoczesnego ciepłownictwa w Polsce oraz integrujemy zróżnicowane przedsiębiorstwa ciepłownicze i wspieramy ich rozwój w interesie społeczeństwa.

 

Pierwszy cel ma wyrażać trwałe aspiracje Izby jako podmiotu aktywnie wpływającego na kształt ciepłownictwa w Polsce, drugi jest wyrazem dążeń Izby do stanowienia atrakcyjnej płaszczyzny samorządowej aktywności przedsiębiorstw ciepłowniczych.

 

Strategiczne cele Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie wynikają z jej misji oraz celów nadrzędnych. Cele te sformułowano w sześciu podstawowych obszarach przypisanych dwóm poziomom organizacji – Centrali w Warszawie i oddziałów regionalnych.

 

Biuro Izby w Warszawie

 

Budowanie standardów ciepłownictwa:

 • projektowanie regulacji prawnych sprzyjających rozwojowi ciepłownictwa w interesie odbiorców;
 • określanie standardów technicznych i ekonomicznych funkcjonowania przedsiębiorstw z uwzględnieniem wymogów Unii Europejskiej;
 • budowanie modeli zarządzania systemami ciepłowniczymi;
 • formułowanie wzorców planów zaopatrzenia w ciepło, stanowiących część planów energetycznych gmin;
 • inne przedsięwzięcia projektowe i badawcze;

 

Reprezentowanie członków Izby – lobbing:

 • zbudowanie wysokiej pozycji Izby poprzez działania promocyjne i Public Relations
 • zbudowanie sprawnych kanałów komunikacyjnych z organami państwowymi, samorządowymi, społecznymi, innymi instytucjami;
 • zapewnienie uczestnictwa Izby we wszystkich działaniach legislacyjnych i innych wpływających na funkcjonowanie przedsiębiorstw ciepłowniczych
 • zabezpieczenie skutecznego wyrażania opinii przez Izbę (zgodnie z ustawą o izbach gospodarczych);
 • sprawne formułowanie wystąpień Izby;

 

Organizowanie systemu informacyjnego:

 • prowadzenie banku informacji o ciepłownictwie i przedsiębiorstwach ciepłowniczych;
 • prowadzenie działalności wydawniczej;
 • wspólpraca z zagranicą;
 • organizowanie miedzynarodowego kongresu ciepłownictwa;
 • inne działania.

 

Oddziały regionalne

 

Prowadzenie działalności edukacyjnej:

 • organizowanie konferencji, seminariów, sympozjów;
 • organizowanie szkoleń;
 • prowadzenie działalności przez komisje tematyczne;
 • organizowanie form bezpośredniej wymiany doświadczeń przez przedsiębiorstwa;
 • organizowanie wystaw, targów, konkursów, itp.;
 • inne przedsięwzięcia.

 

Integrowanie środowiska:

 • podejmowanie przedsięwzięć edukacyjnych, sportowych, turystycznych, towarzyskich i innych mających na celu integrację środowiska;
 • budowanie różnorodnych form współpracy i kontaktów przedsiębiorstw ciepłowniczych;
 • rozwijanie współpracy z podmiotami nie będącymi członkami Izby

 

Udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów przedsiębiorstw ciepłowniczych:

 • konsultowanie problemów zgłoszonych przez przedsiębiorstwa;
 • organizowanie prac związanych z rozstrzyganiem problemów dotyczących wielu przedsiębiorstw;
 • organizowanie sprawnego przepływu informacji o rozwiązaniach mających wpływ na bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstw;
 • inne działania.

 

Cele strategiczne mają być osiągane poprzez realizacje konkretnie określonych planów i programów działania. Dla każdego obszaru strategicznego określono zakres takich planów rocznych, programów działań ciągłych i doraźnych, a także przedsięwzięć specjalnych (np. planów promocji).

 

W realizacji planów i programów działania muszą być zaangażowane różne podmioty: członkowie Izby, jej Rada i Zarząd, pracownicy Izby, eksperci, instytucje naukowe, firmy doradcze, firmy świadczące usługi promocyjne i inne instytucje. Organizacje współdziałania tych podmiotów określono w zasadach organizacji Izby oraz zasadach gospodarki finansowej.