Informacje o IZBIE

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie jest dobrowolną organizacją samorządu gospodarczego reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów. Izba zrzesza podmioty gospodarcze, których działalność związana jest z ciepłownictwem.

 

Izba posiada osobowość prawną nabytą z datą wpisu do rejestru izb gospodarczych w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, tj. z dniem 8.04.1994r oraz w 2002r. w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Izba działa na podstawie ustawy z dnia 30.05.1989r. o izbach gospodarczych oraz na podstawie statutu. Organizacja skupia podmioty gospodarcze, których działalność związana jest z ciepłownictwem, przede wszystkim właścicieli i zarządców majątku komunalnego służącego do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania oraz dystrybucji i obrotu ciepłem. Izba powołana jest na czas nieoznaczony, działa na terenie kraju i za granicą, jest członkiem EUROHEAT&POWER,unichal. Członkiem Izby może być podmiot w dowolnej formule organizacyjno-prawnej związany z ciepłownictwem działający na terenie kraju.

 

Podstawowy cel działania Izby to inicjowanie i współuczestniczenie w procesach unowocześnień i kompleksowego rozwoju ciepłownictwa odpowiednio do zmieniających się potrzeb, a w szczególności: – integrowanie środowiska osób fizycznych i prawnych związanych z ciepłownictwem; – reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w Izbie podmiotów wobec organów państwowych, samorządowych, społecznych, instytucji naukowych i gospodarczych; – propagowanie nowoczesnej wiedzy techniczno-ekonomicznej; – współdziałanie w ustalaniu programów rozwoju ciepłownictwa i jego modernizacji i rekonstrukcji; – kształtowanie warunków sprzyjających rozwojowi ciepłownictwa, inspirowanie, opracowywanie oraz dokonywanie ocen merytorycznych projektów oraz nowelizacji obowiązujących przepisów prawnych.

 

Członkowie Izby

 

Izba zrzesza ponad 270 członków o różnej wielkości i strukturze – przedsiębiorstwa komunalne, spółki z o.o., spółki akcyjne i cywilne, przedsiębiorstwa państwowe, zakłady budżetowe, prowadzące działalność związaną bezpośrednio lub pośrednio z ciepłownictwem, o zróżnicowanej wielkości sprzedaży ciepła od poniżej 100000 GJ do powyżej 40000000 GJ rocznie.