AKTUALNOŚCI

Problem z ustaleniem ceny energii elektrycznej dla potrzeb dokonywania odpisów na Fundusz Wypłaty Różnicy Cen

Jeden z członków IGCP zwrócił się z wnioskiem o ustosunkowanie się do sytuacji wynikającej z różnej interpretacji ( URE versus Zarządca Rozliczeń SA) problemu ustalenia pojęcia „średnia ważona cena rynkowa sprzedaży energii elektrycznej”. Wartość tej ceny jest kluczowa dla prawidłowego ustalenia wielkości odpisu wytwórców i przedsiębiorstw obrotu energią elektryczną na Fundusz Wypłaty Różnicy Cen. W Dziale Baza wiedzy w zakładce Informacje i opinie prawne - dostępnej po zalogowaniu - zamieściliśmy stanowisko IGCP ws. ustalenia poziomu cen ee dla potrzeb odpisu na FWRC.

Kolejne posiedzenie Forum Ekspertów NBP

W dniu 13 lutego br. odbyło się kolejne posiedzenie Forum Ekspertów NBP dotyczące sytuacji na rynkach energii elektrycznej, gazu i ciepła. W spotkaniu wziął udział wiceprezes Bogusław Regulski.

Narada ws. działania Rad Koordynacyjnych

W dniu 15 lutego br. w trybie videokonferencji odbyło się spotkanie w sprawie omówienia mechanizmów działania Rad Koordynacyjnych – gremium działającego na podstawie ustawy o geodezji, na którym omawiane są i ustalone kwestie przebiegu infrastruktury liniowej na etapie jej projektowania. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele środowiska geodetów, projektantów jak też gestorów różnych elementów infrastruktury. Ze strony IGCP w naradzie uczestniczył wiceprezes Bogusław Regulski. Generalnym wnioskiem ze spotkania jest konieczność zmian legislacyjnych zmierzających w kierunku wzmocnienia rangi Rad Koordynacyjnych w procesie inwestycyjnym.

Spotkania w Belwederze

W dniu 15 lutego w Belwederze odbyło się się wspólne posiedzenie Rady ds. Samorządu Terytorialnego oraz Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych w ramach Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. Tematem posiedzenia była m.in. kwestia zaopatrzenia wspólnot lokalnych w energię elektryczną oraz ciepło poprzez wykorzystanie przez samorządy technologii małych reaktorów jądrowych. Wśród zaproszonych gości zabierających głos w dyskusji byli m.in. Wiceminister Klimatu I Środowiska oraz Prezes IGCP.

Spotkanie Grupy Roboczej ds. PPCS

W dniu 14 lutego w formule online odbyło się kolejne spotkanie Grupy Roboczej Programu Promocji Ciepła Systemowego. Podczas spotkania omawiano m.in. działania informacyjno-akwizycyjne skierowane do członków Izby. Jest to bardzo istotne, by skutecznie dotrzeć z informacją do przedsiębiorstw o działaniu programu w nowej, bardziej otwartej, formie dla wszystkich przedsiębiorstw. Przygotowywano również nowe tematy do Magazyny Ciepła Systemowego. W spotkaniu wziął także udział Prezes IGCP.

WIĘCEJ