IGCP

O IZBIE

Misją działalności Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie jest rozwój nowoczesnego ciepłownictwa w Polsce. Działamy wspierając przedsiębiorstwa ciepłownicze w ich długofalowych planach. Dbamy także o integrację, zróżnicowanych pod względem organizacyjnych, wytwórców i dostawców ciepła systemowego. Izba zrzesza ponad 240 członków o różnej wielkości i strukturze - przedsiębiorstwa komunalne, spółki z o.o., spółki akcyjne i cywilne, przedsiębiorstwa państwowe, zakłady budżetowe o zróżnicowanej wielkości sprzedaży ciepła od poniżej 100 tys. GJ do powyżej 40 mln GJ rocznie.

STRATEGIA

Głównym celem działalności Izby jest budowanie standardów ciepłownictwa. Realizujemy go m.in. poprzez: projektowanie regulacji prawnych sprzyjających rozwojowi ciepłownictwa w interesie odbiorców, określanie standardów technicznych i ekonomicznych funkcjonowania przedsiębiorstw z uwzględnieniem wymogów Unii Europejskiej oraz budowanie modeli zarządzania systemami ciepłowniczymi. Prowadzimy także działalność lobbingową dzięki posiadanym kanałom komunikacyjnym z organami państwowymi, samorządowymi i społecznymi. Zabiegamy także o uczestnictwo Izby we wszystkich działaniach legislacyjnych i innych wpływających na funkcjonowanie przedsiębiorstw ciepłowniczych w Polsce. W realizację planów i programów działania zaangażowane są różne podmioty: członkowie Izby, jej Rada i Zarząd, pracownicy Izby, eksperci, instytucje naukowe, firmy doradcze, firmy świadczące usługi promocyjne i inne instytucje. Izba sprawuje rolę zarządczą w organizacji współdziałania tych podmiotów na rzecz rozwoju ciepłownictwa w Polsce.

STATUT

Walne Zgromadzenie pełnomocnych przedstawicieli członków Izby w dniu 19 maja 2011 r. uchwaliło obowiązującą treść statutu Izby. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego na posiedzeniu w dniu 28 lipca 2011 roku uwzględnił te zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W załączonym pliku znajduje się tekst jednolity Statutu.

CZŁONKOWIE I PARTNERZY

Członkiem Izby może być każdy podmiot prowadzący działalność w zakresie związanym bezpośrednio lub pośrednio z ciepłownictwem i działający na terenie kraju. Członkowie do reprezentacji w Izbie delegują swoich pełnomocników. Dzięki uczestnictwu w Izbie Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie członkowie zyskują dostęp do udziału w w przedsięwzięciach i pracach Izby oraz korzystania z wyników tych działań. Mogą także liczyć na pomoc Izby w zakresie stanowiącym jej przedmiot działania. Partnerami Izby są przedsiębiorstwa nie związane bezpośrednio z wytwarzaniem i dystrybucją ciepła systemowego, a współpracujące z tymi firmami oraz z Izbą Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie.

WŁADZE

Zarząd Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie

Jacek Szymczak – Prezes Zarządu
Bogusław Regulski – Wiceprezes Zarządu

 

Rada Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie

Cezary Arciszewski – PEC SA Police – Przewodniczący
Krzysztof Zamasz - Veolia Polska SA - Wiceprzewodniczący
Tomasz Wróbel – MPEC Dębica Sp. z o.o. -  Wiceprzewodniczący
Wojciech Chwiałkowski – HYDROTON Sp. z o.o. Elbląg – Członek
Waldemar Czarnecki - MSC Sp. z o.o. Zduńska Wola - Członek
Marek Goluch - LPEC S.A. Lublin - Członek
Mirosław Romanowicz - ECO SA Opole - Członek
Ryszard Sola - SEC Region Sp. z o.o. Szczecin - Członek
Michał Stefanowicz – PHUP „Lech” Sp. z o.o. Białystok – Członek
Marek Szabałowski - MEC Sp. z o.o. Szczecinek - Członek
Franciszek Waśniowski – PEC SA Wałbrzych – Członek