Witaj

logowanie

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

2021-01-18 - 2021-01-26

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek   ogłasza przetarg na: Sukcesywne wykonywanie robót budowlanych  polegających na rozbiórce i odtwarzaniu nawierzchni na rzecz MPEC Sp. z o.o. we Włocławku
2021-01-14 - 2021-01-25

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek   ogłasza przetarg na:   Sukcesywne świadczenie usług polegających na wykonywaniu  projektów czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia pasa drogowego na rzecz MPEC Sp. z o.o. we Włocławku
2021-01-12 - 2021-02-02

PEC Sp. z o.o. Świnoujście

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72–600 Świnoujście   ogłasza przetarg na:   Zakup i dostawę materiałów elektrycznych do PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu (umowa ramowa)   Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl
2021-01-11 - 2021-01-21

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek   ogłasza przetarg na: Sukcesywne świadczenie usług polegających na opracowywaniu projektów czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia pasa drogowego na rzecz MPEC Sp. z o.o. we Włocławku
2021-01-11 - 2021-01-26

PEC Sp. z o.o. Stargard

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Nasienna 6, 73–110 w Stargardzie   ogłasza przetarg nieograniczony na:   wykonanie przyłącza cieplnego do dwóch obiektów handlowych na terenie centrum handlowego „Saller” przy ul. Stargardzkiej 1 w Lipniku
2021-01-11 - 2021-01-22

PEC Sp. z o.o. Stargard

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Nasienna 6, 73–110 w Stargardzie   ogłasza przetarg nieograniczony na:   dostawę 6 szt. kompaktowych węzłów cieplnych
2021-01-11 - 2021-02-02

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. 41-700 Ruda Śląska, ul. Szyb Walenty 32 ogłasza przetarg nieograniczony pod nr WEZCP/PNBN/1/2021 na:   ZADANIE 3 - Kotłownia szczytowa EC Mikołaj – wykonanie dokumentacji projektowej Zadanie realizowane w ramach projektu: „Dostosowanie istniejących kotłów w EC „Mikołaj” do wymagań prawnych – Dyrektywy IED i Konkluzji BAT”   Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego: www.weglokoksenergia.pl/zcp/pl/  
2020-12-31 - 2021-01-20

Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o. – Badanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020

Badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe Spółki jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.
2020-12-29 - 2021-01-12

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek   ogłasza przetarg na:   Wykonanie Pomiarów Gwarantowanych Parametrów Technicznych Grupy A i B (wstępnych i gwarancyjnych) oraz wstępnych pomiarów emisji dla zadania inwestycyjnego „Dostosowanie istniejącego źródła ciepła MPEC Włocławek do standardów emisyjnych wykraczających poza wymagania Dyrektywy IED
2020-12-28 - 2021-01-11

PEC w Ciechanowie Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów   ogłasza zamówienie sektorowe na:   Obsługę geodezyjną zadań inwestycyjnych realizowanych przez PEC Ciechanów w latach 2021 12022
2020-12-22 - 2021-01-08

PEC w Ciechanowie Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów   ogłasza zamówienie sektorowe na:   Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu/Inspektora nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej „Wykonawcą", w ramach inwestycji p.n. „Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC w Ciechanowie Sp. z o.o. poprzez budowę instalacji wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji".
2020-12-22 - 2021-01-26

PEC Sp. z o.o. Świnoujście

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72–600 Świnoujście   ogłasza przetarg na:   Modernizacja sieci ciepłowniczej od komory A0-8 do komory A0-28-11 w Świnoujściu - etap IV   Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl
2020-12-21 - 2021-01-14

ZEC Sp. z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej ul. Henryka Trębickiego, 07-300 Ostrów Mazowiecka   ogłasza przetarg nieograniczony na:   Dostawę liczników ciepła
2020-12-17 - 2021-01-14

PEC Sp. z o.o. Świnoujście

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72–600 Świnoujście   ogłasza przetarg na:   Wykonanie projektu, zakup, dostawa i montaż w PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu: 1)rozdzielnicy R3 taśmociągu odżużlania, 2)rozdzielnicy zasilającej pompy przewałowe   Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl
2020-12-17 - 2021-01-12

PEC Sp. z o.o. Świnoujście

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72–600 Świnoujście   ogłasza przetarg na:   Odbiór oraz wywóz wraz z zagospodarowaniem odpadu o kodzie 10 01 02 – popioły lotne z węgla, powstającego w wyniku pracy instalacji odsiarczania i odpylania spalin z kotła K-2 znajdującego się na terenie PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu    Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl
2020-12-17 - 2021-01-12

PEC Sp. z o.o. Świnoujście

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2, 72–600 Świnoujście   ogłasza przetarg na:   Wymianę zasobnika miału węglowego kotła K-8 w PEC  Sp. z o.o. w Świnoujściu    Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl
2020-12-16 - 2020-12-31

PEC „PEC” Sp. z o.o. Kwidzyn

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Spółka z o.o. 82-500 Kwidzyn ul. Słoneczna 1     zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.
2020-12-16 - 2021-01-20

PEC w Ciechanowie Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów   wznowiło postępowanie w formie Przetargu nieograniczonego.   Przedmiotem postępowania jest : „Budowa elektrociepłowni na potrzeby wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE”  (Biomasa).   Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.pecciechanow.pl/index.php?option=com_tags&view=tag&layout=list&id%5b0%5d=3&Itemid=122%EF%BB%BF   Oferty lub wnioski w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
2020-12-10 - 2021-01-08

PEC w Ciechanowie Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów   ogłasza zamówienie sektorowe na: Przebudowę sieci cieplnej kanałowej na sieć cieplną preizolowaną i budowa sieci cieplnej preizolowanej na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 84, 95/5, 40/1 położonych w obrębie 50 Szczurzyn - miasta Ciechanów
2020-12-10 - 2020-12-21

MPEC Sp. z o.o. Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek   ogłasza przetarg na:   Sukcesywną dostawę materiałów elektrycznych

WIĘCEJ