Witaj

logowanie

CO2 konsultacje

 

Zarząd IGCP, wychodząc naprzeciw zgłaszanym przez członków Izby problemom dotyczącym gwałtownego wzrostu obciążeń przedsiębiorstw ciepłowniczych wywołanego sytuacją na rynku uprawnień do emisji CO2, co wynikało z przeprowadzonej niedawno ankiety w tej sprawie, zwrócił się z wnioskiem do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o pilne podjęcie działań mających na celu stworzenie mechanizmu wsparcia finansowego dla tych przedsiębiorstw na przetrwanie tego trudnego okresu.

 

Kierownictwo Ministerstwa odpowiedziało pozytywnie na wniosek naszej Izby i podjęło konsultacje z Bankiem Ochrony Środowiska, który rozpatruje stworzenie specjalnego programu finansowego dla grupy przedsiębiorstw ciepłowniczych, będących obecnie w trudnej sytuacji finansowej.

 

Stworzenie takiego mechanizmu wymaga przeprowadzenia szerszych konsultacji ze zainteresowanymi podmiotami.

 

Pierwsze konsultacje online w tej sprawie zostało zorganizowane dla zainteresowanych członków Izby w dniu 19.03.2021 r. w którym wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz BOŚ Banku.

 

Poniżej podajemy wstępnie zestawy informacji o podmiotach ubiegających się o wsparcie, niezbędne do analizy potencjału przewidywanego mechanizmu.

 

Prosimy członków Izby zainteresowanych udziałem w programie o przesłanie ewentualnych uwag do podanego niżej zakresu informacji.

 

  • Sprawozdania finansowe za 2 ostatnie pełne lata, wraz z opinią audytora oraz za bieżący okres sprawozdawczy (ze szczególnym uwzględnieniem pozycji koszowych praw do emisji CO2) – przez sprawozdania rozumiemy tu komplet bilans, rachunek wyników i przepływy pieniężne; o ile dla danego podmiotu nie będzie pełnego zakresu ujętego w tym punkcie, krytyczne będą dane za 2020,
  • Struktura właścicielska; jeśli właścicielem lub właścicielem większościowym jest JST, sprawozdania finansowe j.w.,
  • Propozycje zabezpieczeń, np. hipoteka, zbiór rzeczy ruchomych, gotowość udziałowca do zabezpieczenia finansowania (jeśli np. poręczenie JST – decyzja RIO) oraz informacja, czy były/są prowadzone rozmowy z JST w kontekście trudnej sytuacji ZC,
  • Doświadczenie kadry zarządzającej,
  • Kontrahenci – kluczowi dostawcy/odbiorcy; struktura kontrahentów, np. poprzez strukturę zobowiązań i należności, dla dominujących umowy do wglądu (chodzi o ustalenie stopnia zależności od dostawcy),
  • Audyt techniczny obecnych instalacji alternatywnie informacja o jakości ST i ew. koniecznościach modernizacji,
  • Zakres planowanych prac modernizacyjnych wraz z harmonogramem oraz kosztorysem (optymalnie studium wykonalności),
  • Model finansowy z analizą wrażliwości w kontekście prognoz cen uprawnień do emisji,
  • Struktura i wiekowanie kapitału obrotowego, zobowiązania, należności i zapasy.

 

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: bi.warszawa@igcp.org.pl