CO2 konsultacje

 

Szanowni Państwo,

 

W kwietniu br. skierowaliśmy do Państwa poniższe pismo z prośbą, aby zainteresowane podmioty przesłały wymagane przez bank informacje zgodnie z zapisami zawartymi w piśmie.

 

Aktualnie informujemy, że ze względu na trwające zainteresowanie zgłoszeniami do rozpoczętego procesu przeglądu sytuacji podmiotów ciepłowniczych, Izba, za zgodą Banku, wydłuża termin przesyłania materiałów informacyjnych do końca bieżącego kwartału.

 

Rozumiemy, że w wielu przypadkach zebranie koniecznych informacji może wymagać więcej czasu. Równocześnie nadal możliwe będzie kontaktowanie się z osobami wskazanymi do kontaktu po stronie Banku.

 


 

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2021 r.

IGCP/39/2021

 

Szanowni Państwo

Członkowie Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie

 

 

W dniu 19 marca br. Zarząd IGCP zorganizował, wspólnie z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. oraz Departamentem Ciepłownictwa MKiŚ, spotkanie konsultacyjne dla członków Izby w sprawie rozwiązania problemu utrzymania płynności finansowej przedsiębiorstw ciepłowniczych, wynikającego z konieczności bilansowania i rozliczania uprawnień do emisji CO2. W trakcie tego spotkania Bank Ochrony Środowiska wyraził zgodę na dokonanie oceny sytuacji finansowej podmiotów rynku ciepłowniczego. Doprecyzowanie koncepcji takiego programu wymaga pozyskania ze strony podmiotów zainteresowanych potencjalnym finansowaniem pewnego zakresu informacji, na podstawie których BOŚ będzie w stanie przeanalizować sytuację finansową danych podmiotów oraz stan technologii w dyspozycji i plany, przy czym tylko i wyłączenie w zakresie analizy finansowej.

 

Informacje te obejmują:

 

  • Zawartość sprawozdania finansowego za 3 ostatnie pełne lata obrachunkowe, wraz z opinią audytora oraz za bieżący okres (ze szczególnym uwzględnieniem pozycji kosztowych praw do emisji CO2) – przez sprawozdania rozumiemy tu komplet bilans, rachunek wyników i przepływy pieniężne; krytyczne będą dane za 2020,
  • Opis struktury właścicielskiej; jeśli właścicielem lub właścicielem większościowym jest JST, sprawozdania finansowe j. w.,
  • Propozycje zabezpieczeń, np. hipoteka, zbiór rzeczy ruchomych, gotowość udziałowca do zabezpieczenia finansowania (jeśli np. poręczenie JST – decyzja RIO) oraz informacja, czy były/są prowadzone rozmowy z JST w kontekście trudnej sytuacji ZC,
  • Zestawienie kluczowych kontrahentów – kluczowi dostawcy/odbiorcy; struktura kontrahentów, np. poprzez strukturę zobowiązań i należności, dla dominujących umowy do wglądu (chodzi o ustalenie stopnia zależności od dostawcy),
  • Opis techniczny wraz z oceną obecnych instalacji, alternatywnie informacja o jakości ST i ew. wymagań w zakresie modernizacji,
  • Zakres obecnie planowanych prac modernizacyjnych wraz z harmonogramem oraz kosztorysem (optymalnie studium wykonalności),
  • Model finansowy działalności z analizą wrażliwości w kontekście prognoz cen uprawnień do emisji,
  • Struktura i wiekowanie kapitału obrotowego, zobowiązania, należności i zapasy.

 

W związku z tym, zgodnie z zawartym z BOŚ porozumieniem o poufności Zarząd Izby informuje, że zainteresowane podmioty powinny przekazać pakiety w/w informacji tylko drogą elektroniczną, bezpośrednio na adres poczty elektronicznej: kontakt.ec@bosbank.pl

 

Osoby do kontaktu po stronie BOŚ:

 

Ryszard Radomski – Dyrektor ds. Sektora Energetycznego

Paweł Okoński – Dyrektor Biura Finansowania Projektów Ekologicznych

Dane kontaktowe zostały wysłane do Członków Izby w dniu 19.04.2021.

 

Jednocześnie informujemy, że materiały przekazywane w ramach kontaktów z BOŚ w zakresie realizacji powyższego projektu muszą być przygotowane w postaci elektronicznej edytowalnej: w zakresie danych finansowych (liczbowych) w postaci Excell – w zakresie informacji opisowych  w postaci Word.

 

W przypadku wątpliwości w tym zakresie prosimy o kontakt z osobami wskazanymi powyżej.

 

Przedmiotowe informacje prosimy przesyłać w terminie do 7 maja b.r.

 

Niniejsze pismo nie stanowi oferty finansowania w rozumieniu art. 66 k.c.

 

Z poważaniem
Zarząd IGCP