AKTUALNOŚCI

04.05.2022

Posiedzenie Rady Izby

25.04, w trybie zdalnym, odbyło się posiedzenie Rady Izby, ostatnie przed planowanym Walnym Zgromadzeniem. Zarząd przedstawił działalność od ostatniego posiedzenia Rady w marcu br. Przyjęto uchwały i wnioski do Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności Zarządu i Rady Izby, sprawozdania finansowego, przeznaczenia zysku z działalności Izby w roku 2021,  udzielenia absolutorium Zarządowi i Radzie Izby, przyjęcia planu finansowego na rok 2022. Rada przyjęła do wiadomości informacje Zarządu dotyczące zwołania Zgromadzeń OR oraz Walnego Zgromadzenia IGCP. Walne Zgromadzenie IGCP Zarząd postanowił zwołać na dzień 29 czerwca w Warszawie w Warszawie w Hotelu Airport Okęcie.

09.09.2020

Propozycje zazielenienia systemów ciepłowniczych – dyskusja nad koncepcją

W dniu 2 września br. , w trybie wideokonferencji odbyła się kolejna narada przedstawicieli PTEZ i IGCP, której tematem było omówienie mechanizmów dedykowanych dla zazielenienia ciepłownictwa systemowego.

24.06.2021

Konferencja GazSystem-u na temat roli gazu w ciepłownictwie

W dniu 16 czerwca br. odbyła się konferencja online zorganizowania przez GazSystem pt. "Ciepłownictwo i Energetyka", której formuła obejmowała problemy wykorzystania paliwa gazowego w sektorze ciepłownictwa systemowego. Przedstawione prezentacje obejmowały zarówno tematykę strategiczną, opartą na…