AKTUALNOŚCI

19.03.2024

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii i jej wpływ na sektor ciepłownictwa systemowego

W dniu 1 października 2023 roku weszła w życie ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw ("Nowelizacja"), która implementuje do polskiego porządku prawnego Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dz.U. L 328 z 21.12.2018, s. 82) („dyrektywa RED II”) m.in. w obszarze ciepłownictwa i chłodnictwa w szczególności dokonując obszernych modyfikacji w:

  • ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii ("ustawa OZE") oraz
  • ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne ("Prawo energetyczne")
  W Dziale Baza wiedzy w Zakładce Informacje i opinie prawne - dostępnej po zalogowaniu - zamieściliśmy Opinię nt. nowelizacji ustawy OZE 2023.

18.07.2024

Dopuszczalność wypowiedzenia umowy sprzedaży ciepła przez przedsiębiorstwo energetyczne

Opinię prawną dot. tego zagadnienia w sytuacji, gdy odbiorca zalega z płatnościami za ciepło, zamieściliśmy na stronie www.igcp.pl w Dziale Baza wiedzy w zakładce Informacje i opinie prawne – dostępnej po zalogowaniu.

18.07.2024

Stanowisko IGCP wobec propozycji zmian w ustawie o podatku od nieruchomości

W związku z toczącym się procesem konsultacji projektu zmiany ustawy o podatku od nieruchomości, Izba wystosowała do Ministerstwa Finansów uwagi w tym zakresie.  W swojej opinii IGCP wskazała, że sektor ciepłowniczy charakteryzuje się znaczącym potencjałem…