AKTUALNOŚCI

19.05.2019

Gala Jubileuszowa

Izba Gospodarcza „Energetyka Cieplna” – której następcą prawnym jest Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie – została, na podstawie ustawy o izbach gospodarczych, powołana do życia przez przedsiębiorstwa ciepłownicze i zarejestrowana w Sądzie Gospodarczym dla m. ST. Warszawa 8 kwietnia 1994r. 
                                                                                                                                                                                                          W roku bieżącym nasz samorząd obchodzi jubileusz XXV-lecia funkcjonowania.

Z tej okazji w dniu 16 maja 2019 r., po Walnym Zgromadzeniu IGCP, w Hotelu Airport Okęcie w Warszawie, w godzinach wieczornych odbyła się Gala Jubileuszowa.

Galę poprowadzili członkowie Zarządu: Pan Jacek Szymczak- Prezes i Pan Bogusław Regulski – Wiceprezes. W imieniu swoim i Przewodniczącego Rady Izby Pana Ryszarda przywitali ciepłowników i przyjaciół ciepłownictwa, a w szczególności:

Pana Tadeusza Skobla – Podsekretarza Stanu Ministerstwa Energii, Pana Pawła Sałka – Doradcę Prezydenta RP ds. Ochrony Środowiska i Polityki Klimatycznej, Pana Artura Michalskiego – Wiceprezesa NFOŚiGW, Pawła Mzyka – Kierownika KOBiZE;

przedstawicieli organizacji branżowych współpracujących z Izbą: Panią Monikę Silva – po Dyrektora Generalnego IGEiOŚ, Pana Wojciecha Dąbrowskiego – Prezesa PTEZ, Pana Janusza Ryka – Dyrektora PTEZ, Pana Janusza Radomskiego – członka Zarządu IGG, Pana Henryka Kalisia – Prezesa IEPiOE, Pana Jacka Janasa – Prezesa TGPE, Pana Waldemara Szulca – Dyrektora TGPE, Pana Lecha Hemerlinga – Przewodniczącego KZC;

przedstawicieli świata nauki: Pana prof. Wojciecha Bujalskiego, Pana prof. Waldemara Kamrata, Panią dr Małgorzatę Kwestarz, Pana prof. Krzysztofa Wojdygę;

przedstawicieli zaprzyjaźnionych mediów branżowych: Instal i COW, firm współpracujących z Izbą.

Bardzo gorąco powitali wszystkich ciepłowników, którzy już nie pracują w branży, a ich wkład w budowanie naszego samorządu był znaczący, byłych i obecnych pracowników Izby.

Prowadzący Galę, w prezentacji multimedialnej, przypomnieli historię powstania Izby, jej działalność przez 25 lat oraz rosnący prestiż naszej organizacji. Jesteśmy ważnym partnerem dla organów administracji rządowej oraz samorządowej. Coraz szerzej działamy na forum międzynarodowym, aktywnie uczestniczymy również na forum Unii Europejskiej.

W trakcie Gali uhonorowani zostali twórcy oraz długoletni działacze Izby.

Wiceminister Energii Pan Tadeusz Skobel odznaczył 18 osób honorowym odznaczeniem „Za Zasługi dla Energetyki” przyznanych na wniosek Zarządu.

Zarząd Izby złotą odznaką IGCP – wręczoną przez Grażynę Bielawską-Cieśla, Wiesława Chmielowicza oraz Aleksandra Wellengera, byłych wieloletnich Przewodniczących Rady Izby – odznaczył długoletnich przedstawicieli członków Izby – przedsiębiorstw ciepłowniczych, którzy od co najmniej 15 lat piastują funkcje na stanowisku Prezesa/Dyrektora przedsiębiorstwa oraz długoletnich pracowników Izby.

Złotą odznaką XXV-lecia IGCP – wręczoną przez Tomasza Kuplickiego, Andrzeja Chmieleckiego i Marka Rakowicza – współtwórców naszego samorządu – odznaczeni zostali szefowie firm – założycieli Izby, którzy złożyli podpis na akcie powołującym Izbę i nadal sprawują tę funkcję lub pełnią funkcje w  IGCP.

18.07.2024

Dopuszczalność wypowiedzenia umowy sprzedaży ciepła przez przedsiębiorstwo energetyczne

Opinię prawną dot. tego zagadnienia w sytuacji, gdy odbiorca zalega z płatnościami za ciepło, zamieściliśmy na stronie www.igcp.pl w Dziale Baza wiedzy w zakładce Informacje i opinie prawne – dostępnej po zalogowaniu.

18.07.2024

Stanowisko IGCP wobec propozycji zmian w ustawie o podatku od nieruchomości

W związku z toczącym się procesem konsultacji projektu zmiany ustawy o podatku od nieruchomości, Izba wystosowała do Ministerstwa Finansów uwagi w tym zakresie.  W swojej opinii IGCP wskazała, że sektor ciepłowniczy charakteryzuje się znaczącym potencjałem…